از تاريخ ٢٨ ژانويه ٢٠١٧ ، طبق فرمان اجرائى رئيس جمهور آمريكا ، ورود اتباع هفت كشور حتى با داشتن پاسپورت و ويذا به خاك آمريكا براى مدت ٩٠ روز به تعليق درآمده است

  •  ایران
  • عراق
  •  لیبی
  • سومالی
  •  سودان
  • سوریه
  •  یمن

هنوز به روشني معلوم نيست اين دستور صادر شده شامل چه كسانى و با چه شرايطى ميشود. اگر بر اساس اين فرمان از ورود شما به هواپىما براى مسافرت به آمريكا جلوگيرى شده است ، منابع اطلاعاتى و حقوقى ما در كانادا و آمريكا به شرح زير در خدمت شماست.

لطفا با شماره زیر تماس بگیرید و وضعیت خود را توضیح دهید.

514-398-6792
Legal Information Clinic at McGill

(لطفآ توجه داشته باشید که افراد پاسخگوی تلفن به یکی از زبان های انگلیسی یا فرانسه مکالمه میکنن)